Švč. M. Marijos Vardo parapijos koplytstulpių parkas

Kalvarija, Kalvarijos sav.

Kalvarijoje prie Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonijos esančioje erdvėje nuo 2018 m. kuriamas Koplytstulpių parkas. Jame Kalvarijos bažnyčios klebono Algirdo Žukausko sumanymu koplytstulpiais įamžinamas čia dirbusių kunigų, zakristijonų ir kitų bažnyčios patarnautojų atminimas. Koplytstulpiams parenkami minimų asmenų vardų šventųjų globėjų atvaizdai. Pirmuosius paminklus 2018 m. išdrožti ėmėsi trys kryždirbiai plenero „Ora et labora“ („Melskis ir dirbk“) metu. Raimundas Blažaitis išdrožė koplytėlę, kuri pakabinta ąžuole. Dabartinės klebonijos vietoje pokariu buvo įsikūrusi NKVD būstinė, kurioje buvo tardomi, kankinami žmonės. Nužudytųjų kūnai būdavo išguldyti aikštėje prie bažnyčios tvoros, o už klebonijos buvusiame kluone užkasami. Todėl ši koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios skulptūra simbolizuoja skausmą ir kančias, kurias patyrė pokariu čia kankinti ir nužudyti žmonės. Antanas Lastauskas sukūrė koplytstulpį su šv. arkangelo Mykolo skulptūrėle, skirtą Steigiamojo Seimo nario, buvusio šios bažnyčios klebono Mykolo Krupavičiaus (1885–1970) atminimui. Juozas Videika išdrožė koplytstulpį su šv. Juozapo skulptūra, skirtą ilgamečiam bažnyčios klebonui, Kalvarijos garbės piliečiui Juozui Mieldažiui atminti. O 2019 m. čia koplytstulpį su šv. Jono Nepomuko skulptūra, skirtą pirmąją Kalvarijos bažnyčią pastačiusiam kun. Joną Sabaliauskui, sukūrė Vidmantas Lietuvninkas.

Susiję straipsniai